ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအရွိန္အဟုန္

07 Aug 2016

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္ကို ျပင္ဆင္ခ်ဲ႕ထြင္ရာ၌ ပထမဆံုး ေဆာင္ရြက္ရသည္မွာ “ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရး မဟာဗ်ဴဟာ” ကို ျပင္ဆင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္က ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ၏ ၫြန္ၾကားေရးမွဴး တာ၀န္ကို လတ္တေလာ ရယူထားသူ ျဖစ္ၿပီး၊ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ သံသယ ၀င္သူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ “အႏွစ္” မပါ၊ “အကာ” မွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ စစ္မွန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္သည့္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အရည္အခ်င္း ရွိပါမည္ေလာ ဟု ဆိုၾကသည္။

ထိုစဥ္က ေျပာင္းလဲမႈ၏ ရလဒ္ကို မသိႏိုင္ေသးေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေျပာင္းလဲမႈ၏ ဦးတည္ခ်က္ကို သတိႀကီးစြာ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၾကံဳေတြ႔ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ မတြက္ဘဲ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားရွိကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ျမွင့္တင္ေရး၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့ပါးေရးႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ေရရွည္ တည္တံ့ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ “ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း အစီအစဥ္သစ္” အား ပံုေဖာ္ ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။

ထိုစဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အာဏာရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အေရးပါေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္၍ ေျပာင္းလဲမႈကို ဦးေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းရည္မ်ား ျဖည့္တင္းကာ ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အနည္းငယ္မွ်သာ သိရွိခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္တြင္ ဦးတည္ခ်က္ ပိုမိို ျမင့္မားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အေျခအေန ေပၚထြန္းဖြယ္ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ သို႔ေစမူ အစိုးရ အဖြဲ႔သစ္၏ စြမ္းရည္ကို သံသယ၀င္သူမ်ား ရွိလာဦးမည္ ျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံ အျဖစ္ ကာလ ရွည္လ်ားစြာ ရပ္တည္ခဲ့ရာမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ကို လႊဲေျပာင္း ရယူလိုက္ေသာ အစိုးရ အဖြဲ႔သစ္သည္ ႏိုင္ငံကို ေကာင္းမြန္စြာ  လည္ပတ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ ဟု သံသယ ၀င္သူမ်ား၊ အစိုးရ အဖြဲ႔သစ္သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို မည္သို႔ ျဖည့္ဆည္းမည္နည္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ အတူ ပူးတြဲေနေသာ တာ၀န္မ်ားကို မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ ဟု ေမးခြန္း ထုတ္သူမ်ား၊ အစိုးရ အဖြဲ႔သစ္သည္ ႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ လူမ်ိဳးစု အုပ္စုမ်ား၊ ဘာသာေရး အုပ္စုမ်ား အားလံုး အတြက္ အမ်ိဳးသား ၀ိေသသ လကၡဏာႏွငင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ရရွိေရးကို ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ပါမည္ေလ ဟု ေမးခြန္းထုတ္သူမ်ား ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။

ထို ေမးခြန္းမ်ားသည္ ယုတၱိရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး ေယဘုယ် စိတ္၀င္စားမႈတို႔ကုိ ျခံဳငံုေနသည္ ဟု  ကၽြႏ္ုပ္ အေနျဖင့္ ယံုၾကည္မိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသူတို႔သည္ အစိုးရ အဖြဲ႔သစ္ အေပၚ လြန္ကဲေသာ သံသယစိတ္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း ဟု ကၽြႏ္ုပ္ မယူဆမိပါ။

ေရွးဦးစြာ ကၽြန္ုပ္ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္ေသာ လူထုကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ျမန္မာလူထုသည္ အလုပ္ ႀကိဳးစားစိတ္ ရွိၿပီး ထုသား ေပသားက် ေနႏိုင္စြမ္း ရွိသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အေျပာင္းအလဲကို လိုလားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ကို ဂုဏ္ယူ ျမတ္ႏိုးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေ၀လံသီေခါင္ေသာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ မိုင္ခ်ီသည့္ ခရီးလမ္းကို ေန႔စဥ္ လမ္းေလွ်ာက္၍ စာေပ ပို႔ခ်ေပးေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ စ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပြင့္သစ္စ စီးပြားေရး ေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အသစ္မ်ား ဖန္တီးရန္၊ လိုအပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဘာသာစကားမ်ားကို ေလ့လာ သင္ယူေနေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အပါအ၀င္ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့လူထုသည္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္တြင္ အေရးပါသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ဤ ေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ သူရဲေကာင္းမ်ား ျဖစ္၏။ ယခု အခါတြင္ သူတို႔ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္လုိက္သူတို႔မွာ အစိုးရ အဖြဲ႔သစ္တြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာ့လူထုသည္ ယင္းတို႔ လိုလားေသာ အေျပာင္းအလဲေကာင္း ေပၚထြန္းေရး အတြက္ ထက္သန္ေသာ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ခြန္အားကို အသံုးခ်လိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါ၏။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အတူ ေပၚထြန္းလာေသာ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ခြန္အားတို႔ကို အသံုးခ်၍ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။ ဦးတည္ခ်က္ တစ္ခုတည္း ထားရွိၿပီး လႈပ္ရွားေနေသာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ အမ်ိဳးသမီး ကြန္ရက္ အပါအ၀င္ ျမန္မာ့ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အစိုးရ အဖြဲ႔သစ္၏ မူ၀ါဒ အသစ္မ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိၿပီး ျပည္သူလူထု အတြက္ ထိေရာက္မႈ ရွိေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေပၚထြန္းေရးတြင္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ား ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အကယ္၍ လိုအပ္ပါက အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လိုအပ္ခ်က္ အေျမာက္အျမား ရွိေနေသာ အစိုးရႏွင့္ လက္တြဲကာ ေ၀လံေခါင္သီေသာ ေဒသမ်ားမွ လူထုအတြက္ လူမႈေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးျခင္းတြင္ အားျဖည့္ႏိုင္သည္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ယခင္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ယင္းတို႔ ရရွိခဲ့ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို အသံုးခ်၍ အစိုးရ အဖြဲ႔သစ္ကို ကူညီႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားတြင္ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္မႈ ရွိေစရန္ ပံ့ပိုး ကူညီခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား၏ ႏိုင္ငံေတာ္ ေရွ႕ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ၾကားသိခြင့္ရခဲ့ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္ အေပၚ ယင္းတို႔၏ စိတ္အား ထက္သန္မႈကို အံ့ၾသဖြယ္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း၌ သာမက ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း နယ္ပယ္တြင္လည္း ေျပာင္းလဲမႈ ေျမာက္ျမားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ၂၁ ရာစု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေထာက္ပံ့မႈ အခန္းက႑မွာ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ျပည္တြင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးခ်၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရရွိေရးကို ဦးတည္၍ လုပ္ေဆာင္ၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္ အသစ္ကို ခြန္အားႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်မႈ ေရွ႕ထား၍ ေထာက္ပံ့ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အတြက္ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား အတြက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အရင္းအျမစ္၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ရာမွ ရရွိေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ ပံ့ပိုးရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မေျဖရွင္းရေသးေသာ ကိစၥရပ္ အေျမာက္အျမား က်န္ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ေခါင္းေဆာင္သစ္တို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပတ္သားစြာ ခ်မွတ္ရင္း စမ္းသပ္ေလ့လာအေျဖရွာနည္း (Trial and Error) ကို အသံုးျပဳ၍ ျပည္သူလူထု၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ယင္းတို႔၏ တာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဘာသာေရး ပဋိိပကၡ၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အဖြဲ႔အစည္း စြမ္းရည္ ၾကံ့ခိုင္မႈ အားနည္းျခင္း၊ အားလံုး ပါ၀င္ႏိုင္ေသာ တိုးတက္မႈ လမ္းေၾကာင္းတြင္ က်ေရာက္ေနေသာ အဟန္႔အတားမ်ား အစရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈ ေျမာက္ျမားစြာကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

ဤ လမ္းေၾကာင္း၏ အစ ျဖစ္ေသာ လြန္ခဲ့ေသာ (၄) ႏွစ္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားရွိရန္ အေၾကာင္းတရားမ်ား ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ ယေန႔ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယင္း၏ ဒီမိုကေရစီ အရွိန္အဟုန္ကို တည္ေဆာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။  

UNDP Around the world

You are at UNDP Myanmar 
Go to UNDP Global