ေက်းလက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႐ႈေဒါင့္ - သက္တမ္း (၁) ႏွစ္ တင္းတင္း ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔

Oct 14, 2016ယမန္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေက်းလက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔သည္ ယေန႔တြင္ သက္တမ္း (၁) ႏွစ္ တင္းတင္း ျပည့္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ (၁) ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ လမ္းခရီးသည္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ေကာင္းလွ၏။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္း၌ ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ ေက်းလက္ေဒသေန အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို သတင္း အခ်က္အလက္ ျဖန္႔ျဖဴးရန္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ေဆာ့့ဖ္၀ဲလ္ကိုလည္း ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်းလက္ေဒသေန အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္း သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီးေသာ လမ္းခရီးသည္ ရွည္လ်ားလွပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ လမ္းခရီးသည္လည္း ရွည္လ်ားေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔ကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ (၈) ခုတို႔ ေက်းလက္ေဒသေန အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ၂၂၀၀၀ ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႔၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်းရြာအဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔ငယ္မ်ားမွ ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္လည္း စုစည္းခ်ိတ္ဆက္၍ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအဖြဲ႔ငယ္မ်ားကို စုေပါင္း၍ ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔အျဖစ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ တည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယမန္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္၍ ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔သည္ အဖြဲ႔၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာ ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသတြင္ လူထု အတြင္း အသိအျမင္ အားနည္းမႈေၾကာင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ ထို႔အျပင္ ေက်းလက္ေဒသေန အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုသည္ ယင္းတို႔ ရပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ အရ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို မသိရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားလွ်င္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရပါသည္။ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ားမ တန္းတူညီမွ်ေရး ဆိုင္ရာ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေက်းလက္ေဒသတြင္ အရွိန္အဟုန္ ျမွင့္တင္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ေမတို႔ကမာၻ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသေန အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ နားလည္သိရွိပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ၀င္ေငြရ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၀င္ေငြမဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ပို၍ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္း ကိုင္တြယ္ႏိုင္စြမ္း ရွိပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသေန အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ ပံုမွန္၀င္ေငြရ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ နည္းပါးၿပီး၊ အခ်ိဳ႕မွာ ရာသီအလိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္သူ လက္လုပ္လက္စားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔သည္  ေက်းလက္ေန အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၀င္ေငြရ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ အေနျဖင့္ ျပရလွ်င္ ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔သည္ တံျမက္စည္းလုပ္ငန္းသင္တန္း၊ ဖိနပ္ခ်ဳပ္နည္းသင္တန္း၊ ခေမာက္လုပ္နည္းသင္တန္း အစရွိသည့္ ေက်းလက္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေသာ သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ ထို အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းမႈ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသေန အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ၀င္ေငြရ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ၿပီး မိသားစု စား၀တ္ေနေရးကို ျမွင့္တင္လာႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔သည္ ေက်းလက္ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႔၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဆႏၵျဖစ္သည့္ ေခတ္မီ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ယခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔သည္ iWomen မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ကို ဖန္တီး ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါသည္။ ထို ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ကို ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (ျမန္မာ) ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေရးသား ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ iWomen မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ကို ဖန္တီး ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္သည့္ အတြက္ အထူးပင္ ဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္မိပါသည္။ အဖြဲ႔၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ iWomen မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ ဒီဇိုင္း ေရးဆြဲရာတြင္ ပါ၀င္ ပူးေပါင္းခဲ့ပါသည္။ ထို ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းလံုးမွ ေက်းလက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ နည္းပညာ အသံုးျပဳ၍ သတင္း အခ်က္အလက္ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားတြင္ ေက်းလက္ေဒသ၌ မိုဘုိင္းလ္ဖုန္း အသံုးျပဳျခင္း တြင္က်ယ္လာၿပီး ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔၀င္မ်ား အတြင္း မိုဘုိင္းလ္ဖုန္း အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ ျမင့္မားလာပါသည္။ သို႔ေသာ္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း မပိုင္ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႔၀င္ အမ်ိဳးသမီး အေျမာက္အျမား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔သည္ ယခု အခါတြင္ တယ္လီဖုန္း ကုမၸဏီ တစ္ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေက်းလက္ေဒသတြင္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားကို အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိပါသည္။

ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း မုိဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ သံုးလတစ္ႀကိမ္ အစည္းအေ၀း ေခၚယူ က်င္းပၿပီး အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ လိုအပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၿပီး၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို အတူတကြ ေဖာ္ထုတ္ၾကပါသည္။

ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ ေက်းလက္ေဒသေန အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ပညာ တတ္ေျမာက္မႈ အားနည္းခ်က္ ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘာသာစကား အခက္အခဲသည္ စိန္ေခၚမႈႀကီး တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ျပဆိုရလွ်င္ ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းလက္တြဲေဖာ္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ ကုလသမဂၢဖြံၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (ျမန္မာ) မွ ႏိုင္ငံတကာ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ျမန္မာစကား ေျပာဆိုသူမ်ား မဟုတ္သျဖင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ၾကံဳရပါသည္။ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဘာသာျပန္ဆိုရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဘာသာျပန္ဆိုမႈတြင္ မပါ၀င္ဘဲ က်န္ရစ္ခဲ့သည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ရန္ပံုေငြ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ေရးသား ေလွ်ာက္ထားရသျဖင့္ အခက္အခဲ ထပ္မံ ၾကံဳေတြ႔ရျပန္ပါသည္။ ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔ အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ ေက်းလက္ေဒသေန အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ကြန္ျပဴတာကို ကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ပံုေငြ ေလွ်ာက္လႊာ ျပင္ဆင္ရာတြင္ အျခားသူတို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနရပါသည္။

ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေတြ႔အၾကံဳ ရွိသူမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းလံုးတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေတြ႔အၾကံဳ မရွိသျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ၾကံဳေတြရျပန္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ် ေလ့လာ ျပင္ဆင္ရပါသည္။ အဖြဲ႔၀င္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ ညိွႏႈိင္းရာတြင္ အားကုန္ စိုက္ထုတ္၍ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ အဖြဲ႔၀င္ အခ်ိဳ႕မွာ မုိဘိုင္းလ္ဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ အခက္အခဲ ရွိေသာ ေဒသတြင္ ေနထုိင္ၾကသျဖင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႔ရပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထုိင္ေသာ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ (၃) ရက္ခန္႔ ၾကာျမင့္တတ္ပါသည္။

ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈမွာ ဘ႑ာေရး အခက္အခဲပင္ ျဖစ္သည္။ ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္စဥ္က ပင္မရန္ပံုေငြ အျဖစ္ ေငြက်ပ္ ၁၅၅၀၀၀၀ (တစ္ဆယ့္ ငါးသိန္းႏွင့္ ငါးေသာင္း) ေကာက္ခံ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဘ႑ာေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို မိမိတို႔ စိတ္ဆႏၵ ရွိသည့္ အတိုင္း ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ဘ႑ာေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔တြင္ လုိအပ္သည့္ ႐ုံးသံုးပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းႏိုင္ျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ၀န္ထမ္း ခန္႔ထားႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။

သို႔ျဖစ္၍ ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔သည္ ယခုအခါတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ရန္ပံုေငြ ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ရန္ပံုေငြ ရရွိလွ်င္ အသိပညာ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေက်းလက္ေဒသတြင္ အရွိန္အဟုန္ ျမွင့္တင္၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုသည္ ယင္းတို႔ ရပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ သိနားလည္ျခင္း မရွိသျဖင့္ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ ျမွင့္တင္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။

ထို႔အျပင္ ၀င္ေငြရ အလုပ္အကိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘ၀ အေျခအေန ျမင့္မားလာမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေသာ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းမႈ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေရးသည္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသေန အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေက်းလက္-ၿမိဳ႕ျပ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေရးသည္ အလြန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔သည္ ေက်းလက္ေဒသေန အမ်ိဳးသမီး၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး စြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်လိုပါသည္။ ထုိ စြမ္းရည္ ျမွင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ရပ္ရြာတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အျဖစ္ ရပ္တည္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းလက္ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိေရးကို အထူးပင္ လုိလားပါသည္။ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို တိုးျမွင့္ျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မူ၀ါဒခ်မွတ္သူတို႔ ပို၍ သိျမင္နားလည္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ က်ားမတန္းတူ ညီမွ်ေရးကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစသည့္  လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္း၀ယ္ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ မွားယြင္းေသာ အျပဳအမူ၊ အက်င့္အၾကံ၊ အေျပာအဆိုမ်ားကို ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ ဟု ယူဆမိပါသည္။

ယခု အခါတြင္ ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔၏ အဖြဲ႔၀င္ အေရအတြက္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာေနပါသည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔ကို ေက်းလက္ေဒသေန အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ယံုၾကည္မႈ ျမင့္မားလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ေအာင္ျမင္မႈ အရွိန္အဟုန္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းရန္ ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘ႑ာေရး အခက္အခဲမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အခက္အခဲ ရွိေနျပန္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔သည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

ဤ ေဆာင္းပါးကို ေမတို႔ကမာၻအဖြဲ႔၏ ဥကၠျဖစ္သူ ေဒၚခ်ိဳေအးႏွင့္ ဒုတိယဥကၠဌျဖစ္သူ ေဒၚလွဆန္းေထြးတို႔ ပူးတြဲ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

UNDP Around the world

You are at UNDP Myanmar 
Go to UNDP Global