ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပား တြင္ ေပါက္ေရာက္သည္။ ေရအိုင္ ေရစပ္မ်ား တြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေတြ႔ရ၏ ။ အထူး သျဖင့္ အေအး ပိုင္း ေဒသတြင္ ပိုမို၍ ေပါက္ေရာက္သည္။ သဘာ၀ အေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္ေလ့ ရွိေသာ္လည္း အမ်ားသံုး ပင္ျဖစ္၍ အခ်ိဳ႕ အခင္းလိုက္ စိုက္ပ်ိဳး ၾကသည္။  စိုက္ခင္း ေျမအား သဘာ၀ ေျမၾသဇာ အျပည့္အ၀ ခ်၍ ထယ္တစ္စပ္ ထြန္ ၂ စပ္ခန္႔ ေမႊၿပီး အနံ ၄ ေပ အက်ယ္ ေပ ၂၀ ခန္႔ ေဘာင္ေျမာင္း မ်ား ျပဳလုပ္ ရသည္။ သို႔ရာတြင္ မိုးရာသီ ၌ လယ္ကြက္တြင္ ထယ္ထြန္တို႔ ျဖင့္ ေျမကို ျပဳျပင္၍ စိုက္ႏိုင္သည္။ သားတက္ကို ခြဲ၍ စိုက္သည္။ သားတက္ ကို စိုက္ပါက တစ္ပင္ ႏွင့္ တစ္ပင္ ၆ -၈ လက္မခန္႔ ျခား ၿပီး အဆစ္ကို ေျမတြင္ ျမွဳပ္ကာ စိုက္ရမည္။ေႏြရာသီ တြင္ အစိုဓာတ္ မျပတ္ေအာင္ ေရေလာင္း ေပးရန္ လိုသည္။ အပင္ မလွီရန္ အတြက္ အပင္ စိပ္လြန္းက ႏုတ္ေပး ရမည္။ ျပဳျပင္ တတ္ပါက တစ္ႏွစ္ ပတ္လံုး အသက္ ရွည္ႏိုင္သည္။

UNDP Around the world

You are at UNDP Myanmar 
Go to UNDP Global