ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပား တြင္ ေပါက္ေရာက္သည္။ ေရအိုင္ ေရစပ္မ်ား တြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေတြ႔ရ၏ ။ အထူး သျဖင့္ အေအး ပိုင္း ေဒသတြင္ ပိုမို၍ ေပါက္ေရာက္သည္။ သဘာ၀ အေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္ေလ့ ရွိေသာ္လည္း အမ်ားသံုး ပင္ျဖစ္၍ အခ်ိဳ႕ အခင္းလိုက္ စိုက္ပ်ိဳး ၾကသည္။  စိုက္ခင္း ေျမအား သဘာ၀ ေျမၾသဇာ အျပည့္အ၀ ခ်၍ ထယ္တစ္စပ္ ထြန္ ၂ စပ္ခန္႔ ေမႊၿပီး အနံ ၄ ေပ အက်ယ္ ေပ ၂၀ ခန္႔ ေဘာင္ေျမာင္း မ်ား ျပဳလုပ္ ရသည္။ သို႔ရာတြင္ မိုးရာသီ ၌ လယ္ကြက္တြင္ ထယ္ထြန္တို႔ ျဖင့္ ေျမကို ျပဳျပင္၍ စိုက္ႏိုင္သည္။ သားတက္ကို ခြဲ၍ စိုက္သည္။ သားတက္ ကို စိုက္ပါက တစ္ပင္ ႏွင့္ တစ္ပင္ ၆ -၈ လက္မခန္႔ ျခား ၿပီး အဆစ္ကို ေျမတြင္ ျမွဳပ္ကာ စိုက္ရမည္။ေႏြရာသီ တြင္ အစိုဓာတ္ မျပတ္ေအာင္ ေရေလာင္း ေပးရန္ လိုသည္။ အပင္ မလွီရန္ အတြက္ အပင္ စိပ္လြန္းက ႏုတ္ေပး ရမည္။ ျပဳျပင္ တတ္ပါက တစ္ႏွစ္ ပတ္လံုး အသက္ ရွည္ႏိုင္သည္။

UNDP Around the world